អ៊ីនធឺណិត

TV OTT INTERNET

1. កញ្ចប់សេវាកម្ម:

a.ការតម្លើងដំបូង3000 set-top box:

កញ្ជប់ ខ្លឹមសារ

តម្លៃ $

ទូរទាត់មុន 5 ខែ

ចំណាំ
 

iPlus 03

តម្លៃប្រចាំខែ 15.5 $77.50 ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ +   ប៉ុស្តិ៍អន្តរជាតិ +   ប៉ុស្តិ៍ចិន
ថ្លៃតម្លើង 20 $0.00

ម៉ូឌឹម

33 $0.00
ប្រាក់កក់ (*) 0 $0.00

ទទួលបាន

  ថែមជូន 7 ខែ
ការបន្ថែម 5 ថែមជូន VOD ( 1 ឆ្នាំ = 60$ )
5 Free App mobile ( 1 ឆ្នាំ = 60$ )
សរុបចំណាយ   $77.50

 

កញ្ជប់ ខ្លឹមសារ

តម្លៃ $

ទូរទាត់មុន 5 ខែ

ចំណាំ
 

iPlus 02

តម្លៃប្រចាំខែ 12.5 $62.50 ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ +   ប៉ុស្តិ៍អន្តរជាតិ
ថ្លៃតម្លើង 20 $0.00

ម៉ូឌឹម

33 $0.00
ប្រាក់កក់ (*) 0 $0.00

ទទួលបាន

  ថែមជូន 7 ខែ
ការបន្ថែម 5 ថែមជូន VOD ( 1 ឆ្នាំ = 60$ )
5 Free App mobile ( 1 ឆ្នាំ = 60$ )
សរុបចំណាយ   $62.50

b.បន្ទាប់ពី3000 set-top box:

កញ្ជប់ ខ្លឹមសារ

តម្លៃ $

ទូរទាត់មុន 10 ខែ

ទូរទាត់មុន 5 ខែ ទូរទាត់មុន 1 ខែ ចំណាំ
 

iPlus 03

តម្លៃប្រចាំខែ 15.5 $155.00 $77.50 $15.50

ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ +  

ប៉ុស្តិ៍អន្តរជាតិ

+   ប៉ុស្តិ៍ចិន

ថ្លៃតម្លើង 20 $0.00 $0.00 $20.00

ម៉ូឌឹម

33 $0.00 $33.00 $33.00
ប្រាក់កក់ (*) 0 $0.00 $0.00 $0.00

ទទួលបាន

  ថែមជូន 2 ខែ ថែមជូន 1 ខែ  
សរុបចំណាយ   $155.00 $110.50 $68.50

 

កញ្ជប់ ខ្លឹមសារ

តម្លៃ $

ទូរទាត់មុន 10 ខែ

ទូរទាត់មុន 5 ខែ ទូរទាត់មុន 1 ខែ ចំណាំ
 

iPlus 02

តម្លៃប្រចាំខែ 12.5 $125.00 $62.50 $12.50

ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ +  

ប៉ុស្តិ៍អន្តរជាតិ

ថ្លៃតម្លើង 20 $0.00 $0.00 $20.00

ម៉ូឌឹម

33 $0.00 $33.00 $33.00
ប្រាក់កក់ (*) 0 $0.00 $0.00 $0.00

ទទួលបាន

  ថែមជូន 2 ខែ ថែមជូន 1 ខែ  
សរុបចំណាយ   $125.00 $95.50 $65.50

 

កញ្ជប់ ខ្លឹមសារ

តម្លៃ $

ទូរទាត់មុន 10 ខែ

ទូរទាត់មុន 5 ខែ ទូរទាត់មុន 1 ខែ ចំណាំ
 

iPlus 01

តម្លៃប្រចាំខែ 8.5 $85.00 $42.50 $8.50

ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ

ថ្លៃតម្លើង 20 $0.00 $0.00 $20.00

ម៉ូឌឹម

33 $0.00 $33.00 $33.00
ប្រាក់កក់ (*) 0 $0.00 $0.00 $0.00

ទទួលបាន

  ថែមជូន 2 ខែ ថែមជូន 1 ខែ  
សរុបចំណាយ   $85.00 $75.50 $61.50

c.សម្រាប់ការទូទាត់លើកទី2:

 • ទូទាត់មុន 5 ខែ ថែមជូន 1 ខែ
 • ទូទាត់មុន 10 ខែ ថែមជូន 3 ខែ.

d.ល័ក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ:

 • ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង:
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដដែល:
  • លើកតំបូងមិនគិតថ្លៃ
  • ចាប់លើកទីពីរឡើងទៅ 10$/ការផ្លាស់ប្តូរម្តង.
 • ការផ្អាកប្រើសេវាកម្ម :
  • នៅពេលសេវាអ៊ិនធើណិតផុតកំណត់ទឹកលុយប្រើប្រាស់, អតិថិជននៅតែអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទឹកលុយទូរទស្សន៍អ៊ិនធើណិតអស់លុយ.
  • នៅពេលដែលទូរទស្សន៍អ៊ិនធើណិតអស់លុយ, អតិថិជននៅតែអាចប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណិតធម្មតា.
  • នៅពេលដែលទាំងសេវាអ៊ិនធើណិត និង សេវាទូរទស្សន៍អ៊ិនធើណិតអស់លុយ, ប្រសិនបើអតិថិជនទូទាត់តែលុយសំរាប់ទូរទស្សន៍អ៊ិនធើណិត, នោះគណនេយ្យនឹងមិនដំណើរការ, អតិថិជនត្រូវតែទូទាត់ទឹកប្រាក់ទាំងថ្លៃសេវាអ៊ិនធើណិត និង សេវាទូរទស្សន៍អ៊ិនធើណិត.
  • អតិថិជនអាចទៅកាន់ showroom របស់ មិត្តហ្វូន ឬស្នើរសុំផ្អាកសេវាកម្មពីបុគ្គលិកមិត្តហ្វូន។
 • លក័្ខណ្ឌក្នុងការ បិទ/បើក/ផ្អាក សេវាកម្ម:
  • ទឹកលុយដែលនៅសល់ស្មើរសូន្យ, គណនេយ្យនឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការ.
  • គណនេយ្យអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែអតិថិជនបានទូរទាត់ទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 1ខែ.
  • អតិថិជនអាចស្នើរផ្អាកសេវាកម្មរយះពេលយ៉ាងច្រើនបំផុត 3ខែ, បន្ទាប់ពី 3 ខែគណនេយ្យនឹងត្រូវបិទ ៕

e.ទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្ម:

 • អតិថិជនអាចទូទាត់តាម showroom, ទូទាត់តាមរយះបុគ្គលិកមិត្តហ្វូន, ទូទាត់តាមរយះ eMoney.