គម្រោងប្រើសេរី

លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយគម្រោងអ៊ីនធើណិតប្រើដោយសេរីលឿ​នគ្រប់​ទីកន្លែងដោយគ្មានការ​ព្រួយ​​បារម្មណ៍ពីការចំណាយច្រើន។ មិត្តហ្វូនមាន​គម្រោង​អ៊ីនធើណិត​ជាច្រើន​សម្រាប់​អ្នក​ជ្រើស​រើស​។

ចូរជ្រើសរើសនូវ​គម្រោងដ៏សមរម្យ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​។​

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ

ទិន្នន័យក្នុងល្បឿនលឿន

របៀបភ្ជាប់ ភ្ជាប់គម្រោងអោយលេខអ្នកដទៃ
ប្រចាំថ្ងៃ MIUD ២០សេន ២០០ មហ្គាបៃ    *១៣៣*២៥#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*២*១#
ប្រចាំសបា្តហ៍ MIUW ១.៥ ដុល្លារ ១.៥ ជីកាបៃ  *១៣៣*១៥០#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*២*២#
ប្រចាំខែ MIU ៣ ដុល្លារ ៣ ជីកាបៃ *១៣៣*៤# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*២*៣#
MIU5 ៥ ដុល្លារ ៥ ជីកាបៃ *១៣៣*៥០#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*២*៤#
  MIU10 ១០ ដុល្លារ ១២ ជីកាបៃ *១៣៣*១០០# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*២*៥#

ទិញទិន្នន័យបន្ថែម

MAX50  ៥០សេន ៧៥០ មហ្គាបៃ  *១៣៣*៣# -
  MAX1 ១ដុល្លារ ១.៥ ជីកាបៃ *១៣៣*៩# -

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ ចុច *១៣៣*០៩៧#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រាងទិន្នន័យណាមួយ ចុច *១៣៣*០០#

 

សំគាល់:

  • ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើបា្រស់អស់ចំនួនទិន្នន័យក្នុងល្បឿនលឿនហើយល្បឿនបន្ទាប់នឹងថយចុះនៅសល់ត្រឹម ៣៨៤/១៧៦
  • បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់សុពលភាពសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ​។