បង់ប្រាក់ជាមុន

4Ever

លុយប្រើបា្រស់បានយូរ!

សម្រាប់អតិថិជនមានតម្រូវការប្រើបា្រស់តិច មិនកំណត់សុពលភាពប្រើបា្រស់

ដោយគ្រាន់តែមានប្រតិបត្តការ ហៅចេញ ទទួលការហៅចូល ផ្ញើសារ និង 

ប្រើអ៊ីនធើណិត យ៉ាងតិច​​១ដង​ក្នុងអំឡុងពេល៦០ថ្ងៃ។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង 4EVER ចុច*១១៥*១#

  ម៉ោងហៅចេញទាប ម៉ោងហៅចេញខ្ពស់
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ

៥.៥សេន/នាទី 

(០០:០០-០៥:៥៩)

៧.៥សេន/នាទី 

(០៦:០០-២៣:៥៩)

ហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ

៨សេន/នាទី 

(០០:០០-១១:៥៩)

៩សេន/នាទី

(១២:០០-២៣:៥៩)

ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ២សេន/សារ
ផ្ញើសារក្រៅប្រព័ន្ធ ៤សេន/សារ

 

លុយបន្ថែម:​​

 • ​បន្ថែម ​​​ ១០០០%  រាល់ពេលបញ្ចូលលុយ លើកទី៣ ក្នុងខែ
 • បន្ថែម  ​​​ ៦០០%  ​ រាលពេលបញ្ចូលលុយ លើកទី១ និង​ ទី២
លុយបន្ថែម លើកទី១ លើកទី២ លើកទី៣
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ ២00% ២00% ៤00%
ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ១00%  ១00% ២00%
អ៊ីនធើណិត ៣00%  ៣00% ៤00%
សរុបលុយបន្ថែម ៦00% ៦00%

១000%

ឧទាហរណ៍:

 • លុយបន្ថែម 600%: អ្នកបញ្ចូលលុយ  ១ដុល្លារ = ៦ដុល្លារ = ៤០ នាទី +៥០សារ +១៥០មេហ្គាបៃ
 • លុយបន្ថែម ១00០%: អ្នកបញ្ចូលលុយ  ១ដុល្លារ = ១០ដុល្លារ = ៨០ នាទី +១០០សារ +៣០០មេហ្គាបៃ

សំគាល់: 

 • ដើម្បីបញ្ចូល ចុច​​​ *១៩៨*លេខកូដកាតកោស# 
 • សុពលភាពលុយបន្ថែមវាអាស្រ័យ​លើចំនួនលុយដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូល។​លុយបន្ថែម​ប្រើ​បា្រស់​​​​​​​​​​​មិន​អស់​នឹង​​មិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយហើយអាស្រ័យលើ
 • សម្រាប់លុយគណនីគោល(១៩៨)នឹងត្រូវបានរក្សាទុកអំឡុងពេល៧ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានផុតកំណត់សុពលភាព។

 

ប្តូរលុយ:

 

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់​៣០ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ!លុយ១ដុល្លារប្តូរបាន៣០ដុល្លារសម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​​​​​​​​​ប្រព័ន្ធនិងលេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

លុយគណនី

គោល
លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ សុពលភាព
ប្តូរខ្លួនឯង ប្តូរអោយអ្នកដទៃ*
២0 សេន ៣ ដុល្លារ *១៦៧*២០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០# ១ថ្ងៃ
៥០ សេន ៩ ដុល្លារ *១៦៧*៥០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*៥០# ២ថ្ងៃ
១ ដុល្លារ ៣០ ដុល្លារ *១៦៧*១០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០០# ៤ថ្ងៃ
២ ដុល្លារ ៦០ ដុល្លារ *១៦៧*២០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០០# ៨ថ្ងៃ
 

 

 • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
 • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។

ឧទាហរណ៍:

 • ប្តូរលុយ ១ដុល្លារ = ៣០ដុល្លារ = ៦00 នាទី (១០ម៉ោង) = ១៥00MB
 • ប្តូរលុយ ២ដុល្លារ = ៦០ដុល្លារ = ១២០០នាទី (២០ម៉ោង) = ៣000MB

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ:

 • លុយបន្ថែមប្រើបា្រស់មិនអស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយហើយអាស្រ័យលើសុពលលុយបានបញ្ចូល។
 • ពេលអ្នកប្តូរគម្រោង4EVERទៅគម្រោងផ្សេងទៀត​ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ប្តូរ​ទៅគម្រោង​ណា​មួយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​កាត់​​ថ្លៃសេវា​​សម្រាប់ការប្តូរលើកទី២​នឹងត្រូវបានកាត់ចំនួន​៣០សេន/ដងសម្រាប់​​​​​​​លុយដែលនៅ​ក្នុង​គណនី​គោល​​​ត្រូវបានរក្សាទុក​​​ចំណែកលុយ​នៅក្នុង​គណនីបន្ថែម​ត្រូវ​បាន​​​​​​​​​​​កាត់ទាំងអស់។