ប្រ៉ូម៉ូសិន

Exchange Money

03 Mar, 2017

មិត្តហ្វូន Super Exchange $1 = $150 = 3000​ នាទី​​​ = 6000MB អ៊ីនធើណិត

លក្ខណ័៖

-Super Exchange  $1 = $150 ចុច *6236*100 # រួចបញ្ជូន។​គំរោងនេះនឹងមិនបន្តដោយស្វ័​យ​ប្រវតិ្តទេបន្ទាប់ពី 7ថ្ងៃ តែអាចភ្ជាប់ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃបាន។

-Super Exchange សំរាប់ប្រើក្នុងប្រពន័្ធ និងលេងអ៊ីនធើណិត

-លុយប្តូរមានសសុពលភាព 7​ ថ្ងៃ

-អត្រាអ៊ីនធើណិតសំរាប់ Super ប្តូរលុយ 2.5 cents/MB

-ឆែកមើលលុយ ចុច​*6236*097 #