ប្រ៉ូម៉ូសិន

Listen To Improve

12 Sep, 2018

ដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនអោយកាន់ប្រសើរជាងមុន
មិត្តហ្វូនបានបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា “Listen To Improve”។
ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងធ្វើការស្រង់មតិយោបលពីអតិថិជនមកអភិវឌ្ឍ និងបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
សម្រាប់មតិយោបលដែលល្អជាងគេនឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
+រង្វាន់ប្រចាំខែ (ខែកញ្ញា-ខែធ្នូ) ទឹកប្រាក់៥០ដុល្លារ ៣រង្វាន់
+រង្វាន់ធំចុងក្រោយ៖
  -iPhoneX ១រង្វាន់ + 20GB/ខែ
  -Samsung Note9 ២រង្វាន់
  -iPad mini ៥រង្វាន់

***សូមផ្ញើមិតិយោបលរបស់អ្នកមកកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុកមិត្តហ្វូន