សេវាកម្មMobileTV ជាសេវាកម្មមួយដែលលោកអ្នកអាចទស្សនាទូរទស្សន៍តាមរយះទូរសព្ទ័ដៃរបស់លោកអ្នក។លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្មMobile TVជាមុនសិនមុននឹងចូលទៅ

ក្នុងគេហទំព័រ http://mobiletv.com.kh. លោកអ្នកអាចប្រើBrower (Safari, Chrome…etc.)

 

តំលៃសេវាកម្ម

 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: 5 សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: 30 សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: 1 ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: 1.2 ដុល្លារ
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: 3.3 ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: 1.2 ដុល្លារ
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: 3.3 ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍: 70 សេន
  • ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី6HD ប្រចាំសប្ដាហ៍: 30 សេន
  • ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី9 ប្រចាំសប្ដាហ៍: 30 សេន
  • ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី10 ប្រចាំសប្ដាហ៍: 30 សេន
 • កញ្ចប់ដូច្នឹងផង
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: 5 សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: 30 សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: 1 ដុល្លា
 • កញ្ចប់មើលវីអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: 10 សេន
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: 10 សេន

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • តាមរយៈការផ្ញើសារ៖
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃៈ៖ សរសេរ ON1 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ ON2 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ ON ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ SPW ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ SPM ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ CW ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ CM ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍៖សរសេរ PP ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ P6 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ D9 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ D10 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ដូច្នឹងផង
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: សរសេ D1 ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ D2 ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: សរសេ D3 ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់មើលវីអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ VOD ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ BOX ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
 • តាមរយៈ USSD
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ចុច *1543*3#
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *1543*2#
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *1543*1#
 • តាមរយៈ WAP

របៀបផ្តាច់សេវាកម្ម 

 • តាមរយៈការផ្ញើសារ ៖
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ សសេរពាក្យ OFF1 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ សសេរពាក្យ OFF2 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សសេរពាក្យ OFF3 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • ផ្តាច់សេវាកម្មទាំងអស់របស់ Mobile TV៖ សសេរពាក្យ OFF ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេរ OFF PP ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF P6 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF D9 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF D10 ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: សរសេរ OFF SPW ផ្ញើទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ OFF SPM ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: សរសេរ OFF CW ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: សរសេរ OFF CM ផ្ញើទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់មើលវីដេអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ OFF VOD ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ OFF BOX ផ្ញើរទៅកាន់ 1543
 • តាមរយៈ USSD
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃៈ៖ ចុច *1543*03#
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *1543*02#
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *1543*01#
 • តាមរយៈ WAP
 • អំពីការណែនាំ: សរសេរ HELP រឺ H to 1543
 • ប៉ុស្តិ៍ដែលអាចមើលបាន

 

Note:​​  មើលទូរទស្សន៍ដោយសេរីដោយមិនគិតថ្លៃទៅលើទិន្នន័យអ៊ីនធឺណេត។

លក្ខណៈក្នុងការប្រើសេវាកម្ម

 • សំរាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ និងប្រើប្រាស់ 3G/4G​
 • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល
 • សេវាកម្មនឹងធ្វើការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ