សេវាកម្ម MobileTV

សេវាកម្មMobileTVជាសេវាកម្មមួយដែលលោកអ្នកអាចទស្សនាទូរទស្សន៍តាមរយះទូរសព្ទ័ដៃរបស់លោកអ្នក។លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្មMobile TVជាមុនសិនមុននឹងចូលទៅ

ក្នុងគេហទំព័រ http://mobiletv.com.kh. លោកអ្នកអាចប្រើBrower (Safari, Chrome…etc.)

តំលៃសេវាកម្ម

 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: ៥សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: ៣០សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: ១ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: ១,២ដុល្លារ
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: ៣,៣ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: ១,២ដុល្លារ
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: ៣,៣ដុល្លារ
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍: ៧០សេន
  • ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី៦HDប្រចាំសប្ដាហ៍: ៣០សេន
  • ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី៩ប្រចាំសប្ដាហ៍: ៣០សេន
  • ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី១០ប្រចាំសប្ដាហ៍: ៣០សេន
 • កញ្ចប់ដូច្នឹងផង
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: ៥ សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: ៣០ សេន
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: ១ ដុល្លា
 • កញ្ចប់មើលវីអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: ១០ សេន
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: ១០ សេន

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • តាមរយៈការផ្ញើសារ៖
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃៈ៖ សរសេរ ON1 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ ON2 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ ON ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ SPW ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ SPM ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ CW ផ្ញើរទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ CM ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍៖សរសេរ PP ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ P6 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ D9 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏៖ សរសេរ D10 ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ដូច្នឹងផង
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: សរសេ D1 ផ្ញើរទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ D2 ផ្ញើរទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: សរសេ D3 ផ្ញើរទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់មើលវីអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ VOD ផ្ញើរទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ BOX ផ្ញើរទៅកាន់ 128
 • តាមរយៈ USSD
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ចុច *128*3#
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *128*2#
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *128*1#
 • តាមរយៈ WAP

របៀបផ្តាច់សេវាកម្ម 

 • តាមរយៈការផ្ញើសារ ៖
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ សសេរពាក្យ OFF1 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ សសេរពាក្យ OFF2 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សសេរពាក្យ OFF3 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • ផ្តាច់សេវាកម្មទាំងអស់របស់ Mobile TV៖ សសេរពាក្យ OFF ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ភីភីស៊ីធីវី
  • កញ្ចាប់មើលទាំងអស់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេរ OFF PP ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF P6 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF D9 ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៏: សរសេរ OFF D10 ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តី៏ពិសេស
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: សរសេរ OFF SPW ផ្ញើទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ សរសេរ OFF SPM ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ចិន
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: សរសេរ OFF CW ផ្ញើរទៅកាន់ 128
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ: សរសេរ OFF CM ផ្ញើទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់មើលវីដេអូតាមតម្រូវការ
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ OFF VOD ផ្ញើរទៅកាន់ 128
 • កញ្ចប់មើលប្រដាល់
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍: សរសេ OFF BOX ផ្ញើរទៅកាន់ 128
 • តាមរយៈ USSD
 • កញ្ចប់គោល
  • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃៈ៖ ចុច *128*03#
  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *128*02#
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *128*01#
 • តាមរយៈ WAP
 • អំពីការណែនាំ: សរសេរ HELP រឺ H to 128
 • ប៉ុស្តិ៍ដែលអាចមើលបាន

 

Note:​​  មើលទូរទស្សន៍ដោយសេរីដោយមិនគិតថ្លៃទៅលើទិន្នន័យអ៊ីនធឺណេត។

លក្ខណៈក្នុងការប្រើសេវាកម្ម

 • សំរាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ និងប្រើប្រាស់ 3G/4G​
 • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល
 • សេវាកម្មនឹងធ្វើការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ