សេវាកម្មឆ្នោត ២៥៩៥

សេវាកម្មឆ្នោត ២៥៩៥គឺ​ជា​សេវាកម្ម​មួយ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​ឆ្នោតវៀតណាម​២ដងក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​រៀងរាល់ម៉ោង ៤:៣០ & ម៉ោង៦:៣០ល្ងាច​  ​និង​ឆ្នោតថៃ ​២ដងក្នុង​មួយ​ខែ​។​

តម្លៃ​សេវាកម្ម

 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ តម្លៃ​ ៥សេន

របៀប​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​

របៀប​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​សេវាកម្ម​

តាមរយៈ SMS

 • សរសេរ​ពាក្យ LV ផ្ញើ​ទៅ ២៥៩៥ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត​វៀតណាម​
 • ​សរសេរ​ពាក្យ LT ផ្ញើ​ទៅ ២៥៩៥ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត​ថៃ​

តាមរយៈ USSD

 • ​ចុច *2595*1# ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត​វៀតណាម​
 • ​ចុច *2595*2# ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត​ថៃ​

ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម​

តាមរយៈ SMS

 • ផ្ញើ OFF LV ទៅ ២៥៩៥
 • ​ផ្ញើ OFF LT ទៅ ២៥៩៥

តាមរយៈ USSD

 • ​ចុច *2595*0#

ប្រើ​ជំនួយ​ ផ្ញើ​ HELP  ទៅ ២៥៩៥

មុខងារផ្សេងៗទៀត

 •  ឆ្នោតថៃ: អតិថិជនទទួលបាន ២ដង/ខែ នៅថ្ងៃទី ១៥ និងចុងបញ្ចប់នៃខែ (ថ្ងៃទី ៣០ ឬទី ៣១) នៅវេលាម៉ោង ៤:៣០ល្ងាច, តម្លៃ ៥សេន/ថ្ងៃ។
 • ឆ្នោតវៀតណាម: អតិថិជនទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោត ២ដង/ខែ នៅវេលាម៉ោង ៤:៣០ និង ៦,៣០នាទី ល្ងាច, តម្លៃ ៥សេន/ថ្ងៃ។ តម្លៃ ៥សេនដ/ថ្ងៃ។

លក្ខណៈ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​សេវាកម្ម​

 • ​សំរាប់អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ជា​មុន​ និង អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ប្រចាំខែ
 • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល
 • សេវាកម្មនឹងធ្វើការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ