ព័ត៌មានបន្ថែម

ឡាក់គីហ្វូន គឺជាសេវាកម្មមួយដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមនិងលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃដែលលេចចេញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនៅរៀងរាល់ម៉ោង 4៖30នាទី និង ម៉ោង 6៖30នាទីល្ងាច។

 

តម្លៃ​សេវាកម្ម​

 • សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ 10​ សេន​/ថ្ងៃ​ 
 • សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍៖ 30 ​សេន​/​សប្តាហ៍ 
 • លេខសំណាងពេលថ្ងៃ៖ 10 ​សេន​/ថ្ងៃ​
 • លេខសំណាងពេលល្ងាច៖ 10 ​សេន​/ថ្ងៃ​

 

របៀបចុះ​ឈ្មោះ

តាមរយៈ SMS

 • លទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃ និងល្ងាច៖ ផ្ញើ ON1 ​ទៅ​កាន់ 1575 សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ
 • លទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃ និងល្ងាច៖ ផ្ញើ ON7 ​ទៅ​កាន់ 1575 សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍
 • លេខសំណាងពេលថ្ងៃ៖ ផ្ញើ ON2 ​ទៅ​កាន់ 1575
 • លេខសំណាងពេលល្ងាច៖ ផ្ញើ ON3 ​ទៅ​កាន់ 1575

តាមរយៈ WAP

 • ដំណើរការ http://luckyfone.net ហើយធ្វើតាមការណែនាំ

 

ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម

 • តាមរយៈ SMS: ផ្ញើ​ OFF ទៅ​កាន់ 1575 ផ្តាច់គ្រប់កអញ្ចប់សេវាកម្មទាំងអស់
 • តាមរយៈ WAP: ដំណើរការ http://luckyfone.net ហើយធ្វើតាមការណែនាំ

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖

 • សេវាកម្មនេះអាចអនុវត្តបានសម្រាប់រាល់អតិថិជនដែលបង់ប្រាក់ជាមុននិងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។
 • ការគិតប្រាក់នឹងត្រូវកាត់ពីសមតុល្យមូលដ្ឋាន។
 • សេវាកម្មនេះត្រូវបានបន្តជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធកាត់ទឹកប្រាក់រួច។