សេវាកម្មសាជីវកម្ម

សេវាកម្មសាជីវកម្ម

Call Me Back គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់មិត្តហ្វូនសួរការហៅមកវិញដោយមានសារខ្លីៗ។ សេវាកម្មនេះមិនគិតថ្លៃទេ។

របៀបប្រើប្រាស់

  • ចូលសារសរសេរ៖ [លេខទូរស័ព្ទ] ដកឃ្លា [អត្ថបទសារ] ផ្ញើទៅ 125
  • ឩទាហរណ៍

លក្ខខណ្ឌ៖

  • អាចអនុវត្តបានចំពោះអតិថិជនមិត្តហ្វូនបង់ប្រាក់ជាមុននឹង បង់ប្រាក់ប្រចាំខែទាំងអស់។
  • ចំនួនសារច្រើនបំផុតគឺ ២៥ តួ។
  • អតិថិជនម្នាក់អាចផ្ញើសារច្រើនបំផុត ៣ ដង/ថ្ងៃ។