ប្រូម៉ូសិន

ដាតាអស្ចារ្យ

 

ដាតាអស្ចារ្យ គឺជាកញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនថ្មីរបស់មិត្តហ្វូន ដែលត្រូវបែងចែកជា 3 ជម្រើសសម្រាប់អ្នក៖

 

ដាតាអស្ចារ្យ ដាតាអស្ចារ្យ ស្តង់ដា ដាតាអស្ចារ្យ បណ្តាញសង្គម ដាតាអស្ចារ្យ កម្សាន្ត និងហ្គេម
តម្លៃ 1 ដុល្លារ/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) 1.5 ដុល្លារ/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) 1.5 ដុល្លារ/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 5GB 5GB 5GB

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

500 នាទី + 500 សារ 500 នាទី + 500 សារ 500 នាទី + 500 សារ
ទិន្នន័យបន្ថែម គ្មាន 5GB (Facebook, Line, WeChat, WhatsApp) 5GB (YouTube, TikTok, MLBB, PUBG, CamID)

ដើម្បីភ្ជាប់

*1535*1#

*1535*2# *1535*3#