គម្រោងប្តូរលុយ

 

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់30ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ!​ លុយ1ដុល្លារប្តូរបាន30ដុល្លារ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​​ប្រព័ន្ធ​​និងលេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

 

លុយគណនី គោល

លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ
20 សេន 3 ដុល្លារ *167*20#
50 សេន 9 ដុល្លារ *167*50#
1 ដុល្លារ 30 ដុល្លារ *167*100#
2 ដុល្លារ 60 ដុល្លារ *167*200#

 

ប្តូរលុយ

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់30ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ! លុយ1ដុល្លារ ប្តូរបាន30ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធនិង លេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

 

លុយគណនី គោល

លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ សុពលភាពលុយប្តូរ
ប្តូរខ្លួនឯង ប្តូរអោយអ្នកដទៃ* 4Ever គម្រោងផ្សេងៗ
10 សេន 1 ដុល្លារ *167*10# *167*លេខទូរស័ព្ទ*10#   1 ថ្ងៃ
20 សេន 3 ដុល្លារ *167*20# *167*លេខទូរស័ព្ទ*20# 1 ថ្ងៃ 2 ថ្ងៃ
50 សេន 9 ដុល្លារ *167*50# *167*លេខទូរស័ព្ទ*50# 2 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ
1 ដុល្លារ 30 ដុល្លារ *167*100# *167*លេខទូរស័ព្ទ*100# 7 ថ្ងៃ 12 ថ្ងៃ
2 ដុល្លារ 60 ដុល្លារ *167*200# *167*លេខទូរស័ព្ទ*200# 14 ថ្ងៃ 24 ថ្ងៃ

ឧទាហរណ៍:

  • ប្តូរលុយ 1ដុល្លារ 30ដុល្លារ 600នាទី (10ម៉ោង) = 1200មេហ្គាបៃ
  • ប្តូរលុយ 2ដុល្លារ 60ដុល្លារ 1200នាទី (20ម៉ោង) = 2400មេហ្គាបៃ

 

សំគាល់:

  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេៗ

  • អតិថិជនអាចប្តូរលុយច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែសម្រាប់សុពលភាពប្តូរលុយនឹងមិនត្រូវបានបូក​បន្ថែមឡើយ​ តែវាអាស្រ័យលើសុពលភាពលុយប្តូរវែងជាងគេ។
  • ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់អតិថិជននិងអតិថិជនរបស់អ្នកទទួលត្រូវតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាព“ សកម្ម” ។ អតិថិជននិងអតិថិជនរបស់អ្នកទទួលគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសកម្មនៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើការហៅទូរស័ព្ទបាន។
  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា1សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។