បង់ប្រាក់ជាមុន

គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន គឺជាសេវាកម្មដែលតម្រូវឱ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនហើយធ្វើការប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ។ ដើម្បីប្រើគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលលុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិន បន្ទាប់ពីនោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយដូចជា លេងអ៊ីនធឺណិត ហៅទូរសព្ទចេញ ឫផ្ញើសារ ក្នុង​ និងក្រៅប្រព័ន្ធ ដោយអនុវត្តតាមអត្រានៃការកាត់ទឹកប្រាក់ស្តង់ដារដូចតារាងខាងក្រោម៖

 

 

ទិសដៅ ម៉ោង តម្លៃ
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ 00:00 -  05:59 5 សេន/នាទី
06:00 -  23:59 7 សេន/នាទី
ហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ 00:00 -  05:59 8 សេន/នាទី
06:00 -  23:59 9 សេន/នាទី
ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ 24 ម៉ោង 2.5 សេន/សារ
ផ្ញើសារក្រៅប្រព័ន្ធ 24 ម៉ោង 5 សេន/សារ
អុីនធឺណិត
(លុយក្នុងប្រព័ន្ធ)
24 ម៉ោង 3 សេន/MB
អុីនធឺណិត
(លុយក្រៅប្រព័ន្ធ)
24 ម៉ោង 2.5 សេន/MB