តម្លៃសេវារ៉ូមីងបង់ប្រាក់ជាមុន

 

សេវាកម្ម ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចក្នុងស្រុក តំបន់ 1 តំបន់ 2 តំបន់ដទៃ
ហៅចេញក្នុងប្រទេស ដុល្លារ/នាទី Unitel: $0.09 Viettel: $0.09 Mytel: $0.09 $0.50 $1.00 $1.00 $1.00
ផ្សេងទៀត: $0.50 ផ្សេងទៀត: $0.50 ផ្សេងទៀត: $1.00
ហៅចេញទៅ
ប្រទេសកម្ពុជា
(ស្រុកកំណើត)
ដុល្លារ/នាទី Metfone: $0.09 Metfone: $0.09 Metfone: $0.09 $0.50 $1.00 $4.00 $4.00
ផ្សេងទៀត: $1.00 ផ្សេងទៀត: $0.50 ផ្សេងទៀត: $2.00
ហៅចេញ
ទៅក្រៅប្រទេស
ដុល្លារ/នាទី

ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត

ដូចក្នុងស្រុក: $0.09

ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត

ដូចក្នុងស្រុក: $0.09

ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត

ដូចក្នុងស្រុក:​ $0.09

$2.00 $2.00 $5.00 $5.00
ផ្សេងទៀត: $2.00 ផ្សេងទៀត: $2.00 ផ្សេងទៀត: $3.00
ទទួលការហៅចូល ដុល្លារ/នាទី - ទទួលបាន 10នាទី/ថ្ងៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ $0.30 $0.70 $1.50 $1.50
- ក្រោយពី 10នាទី: $0.09/នាទី
- តម្លៃផ្ញើសារដូចក្នុងស្រុក: $0.02/សារ
ផ្ញើសារ ដុល្លារ/សារ ផ្ញើសារផ្សេងទៀត: $0.20 ផ្ញើសារផ្សេងទៀត: $0.30 ផ្ញើសារផ្សេងទៀត: $0.50 $0.30 $0.30 $0.50 $0.50
ហៅចេញ
តាមផ្កាយរណប
ដុល្លារ/នាទី $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
ទិន្នន័យ ដុល្លារ/MB $0.003 $0.003 $0.003 $0.003 $0.03 $0.30 $15.00
ទិន្នន័យ ដុល្លារ/GB $3.00 $3.00 $3.00 $3.00 $30.00 $300.00 $15,000.00
បណ្តាញ / ប្រទេស Unitel / Laos Viettel / Vietnam Mytel / Myanmar

ប្រទេសទាំង 15 :
-Brunei (UNN)

-Burundi (Lumitel)

-HongKong (CSL)

-Haiti (Natcom)
-Indonesia (Telkomsel)
-Malaysia (Maxis, Digi)

-Mozambique (Movitel)
-Philippine (Globe)

-Peru (Bitel)
-Singapore (Singtel) 
-Thailand (AIS, Dtac & Truemove) 
-Taiwan (Chunghwa & Taiwan Mobile)

-Timor Leste (Telemor)
-Vietnam (Mobifone &Vinaphone)

ប្រទេសទាំង 23: 
-Albania
-Australia (Telstra, Optus & Vodafone)
-China (All network)
-Denmark
-Estonia
-Finland
-Germany
-Greece
-HongKong (China Mobile, Hutchison)
-Hungary
-Ireland
-Indonesia (Hutchison, Indosat & Excelcomindo Pratama)
-Japan (NTT Docomo & Rakuten)
-Korea (SKT, LG Plus & KTF)
-Malaysia (Celcom, Umobile)
-Macau (CTM)
-New Zealand
-Qatar (Vodafone)
-Romania
-Singapore (M1 & StarHub)
-Sweden
-Switzerland (Swisscom)
-USA (T-mobile)
ប្រទេសទាំង 23 និងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងអាស៊ី:
-Brazil
-Canada 
-France (FreeMobile & Orange)
-Haiti (Natcom)
-Italy (TIM & Wind)
-Kenya
-Luxembourg
-Macau (Hutchison & Smarton)
-Macedonia
-Malta
-Netherland (T-Mobile)
-Nicaragua
-Poland
-Peru
-Panama
-Russia (Megafone & MTS)
-Slovakia
-Slovenia
-Spain
-Taiwan (T-star & APT)
-UK (Telefonica (O2)
-Ukraine
-USA (ATT&T and Union)
ប្រទេសខាងអឺរ៉ុប 
-Africa
-America continent


 

ចំណាំ: 

              *បណ្តាប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននិងតំបន់ទី1 នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី2

             *បណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទី2​ នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី3

 

ចំណាំ: 

  • ការហៅទូរស័ព្ទនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយនាទី (ត្រូវបានគិតចាប់ពីវិនាទីដំបូង) ។
  • ការផ្ញើសារជាអក្សរនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយសារ (160 តួអក្សរ / សារ )
  • ទទួលសារជាអក្សរដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងត្រូវគិតប្រាក់ក្នុង 10KB (10 KB + 10 KB យើងនឹងគិតប្រាក់ពី 1KB ដំបូងសម្រាប់ download/upload)
  • សូមហៅមកកាន់ 1204

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មរ៉ូមីងសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន

  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវារ៉ូមីង:     ចុច  *1521*1#  (ឥតគិតថ្លៃ)
  • ដើម្បីផ្ដាច់សេវារ៉ូមីង:          ចុច  *1521*0#  

របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទសម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនពេលរ៉ូមីងនៅបរទេស

ករណី របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទ
ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមីង [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ សូមចុចសញ្ញា+ ឬ ០០ + 855 + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅ 22666666 នៅភ្នំពេញ, អ្នកគួរតែចុច +85522666666 ឬ 0085522666666
ការហៅទៅទូរស័ព្ទចល័តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកំពុងប្រើសេវារ៉ូមីង សូមចុចសញ្ញា+ ឬ ០០ + 855 + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទ 976666666 ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង អ្នកគួរតែចុច +855976666666 ឬ 00855976666666
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្ដរជាតិ សូមចុច "+" [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
ផ្ញើសារ SMS "+" ឬ 00 [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ]

 

ចំណាំ: 

  • ដើម្បីទាក់ទងហៅទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន, ហៅទូរស័ព្ទទៅ +85597 9 097 097
  • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់របស់អ្នក: សូមចុច *097#
  • ដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ទៅគណនីរបស់អ្នក: សូមចុច *197*លេខកាត#