តម្លៃសេវារ៉ូមីងបង់ប្រាក់ជាមុន

ចំណាំ: 

              *បណ្តាប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននិងតំបន់ទី1 នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី2

             *បណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទី2​ នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី3

 

ចំណាំ: 

  • ការហៅទូរស័ព្ទនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយនាទី (ត្រូវបានគិតចាប់ពីវិនាទីដំបូង) ។
  • ការផ្ញើសារជាអក្សរនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយសារ (160 តួអក្សរ / សារ )
  • ទទួលសារជាអក្សរដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងត្រូវគិតប្រាក់ក្នុង 10KB (10 KB + 10 KB យើងនឹងគិតប្រាក់ពី 1KB ដំបូងសម្រាប់ download/upload)
  • សូមហៅមកកាន់ 1204

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មរ៉ូមីងសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន

  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវារ៉ូមីង:     ចុច  *1521*1#  (ឥតគិតថ្លៃ)
  • ដើម្បីផ្ដាច់សេវារ៉ូមីង:          ចុច  *1521*0#  

របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទសម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនពេលរ៉ូមីងនៅបរទេស

ករណី របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទ
ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមីង [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ សូមចុចសញ្ញា+ ឬ ០០ + 855 + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅ 22666666 នៅភ្នំពេញ, អ្នកគួរតែចុច +85522666666 ឬ 0085522666666
ការហៅទៅទូរស័ព្ទចល័តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកំពុងប្រើសេវារ៉ូមីង សូមចុចសញ្ញា+ ឬ ០០ + 855 + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទ 976666666 ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង អ្នកគួរតែចុច +855976666666 ឬ 00855976666666
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្ដរជាតិ សូមចុច "+" [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
ផ្ញើសារ SMS "+" ឬ 00 [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ]

 

ចំណាំ: 

  • ដើម្បីទាក់ទងហៅទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន, ហៅទូរស័ព្ទទៅ +85597 9 097 097
  • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់របស់អ្នក: សូមចុច *097#
  • ដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ទៅគណនីរបស់អ្នក: សូមចុច *197*លេខកាត#