បញ្ចូលលុយ

មិត្តហ្វូនផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវជំរើសជាច្រើននៃការបញ្ចូលលុយ។ លោកអ្នកបញ្ចូលលុយ​កាន់តែច្រើននឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនកាន់តែច្រើន

  • បញ្ចូលលុយតាមរយ:សន្លឹកកាតកោស
  • បញ្ចូលលុយតាមរយ: Anypay
  • បញ្ចូលលុយតាមរយ:  eMoney
សន្លឹកកាតកោស Anypay អ៊ី-ម៉ាន់នី សុពលភាព
៥០សេន < ១ដុល្លារ < ១ដុល្លារ ៣ថ្ងៃ
១ដុល្លារ ១ដុល្លារ - ១.៩៩ដុល្លារ ១ដុល្លារ - ១.៩៩ដុល្លារ ៧ថ្ងៃ
២ដុល្លារ ២ដុល្លារ - ៤.៩៩ ដុល្លារ ២ដុល្លារ - ៤.៩៩ ដុល្លារ ១៤ថ្ងៃ
៥ដុល្លារ ៥ដុល្លារ - ៩.៩៩ ដុល្លារ ៥ដុល្លារ - ៩.៩៩ ដុល្លារ ៣០ថ្ងៃ
១០ដុល្លារ ១០ដុល្លារ- ១៩.៩៩ដុល្លារ ១០ដុល្លារ- ១៩.៩៩ដុល្លារ ៦០ថ្ងៃ
២០ដុល្លារ ២០ដុល្លារ -៤៩.៩៩ ដុល្លារ ២០ដុល្លារ -៤៩.៩៩ ដុល្លារ ១០០ថ្ងៃ
៥០ដុល្លារ > ៥០ដុល្លារ > ៥០ដុល្លារ ២០០ថ្ងៃ
  • ការបញ្ចូលលុយតាមរយ: Anypay មាននៅតាមភ្នាក់ងារចែកចាយនិងសាខាលក់របស់មិត្តហ្វូននៅ

    ទូទាំងប្រទេស។

  • ដើម្បីបញ្ចូលលុយតាមរយ:អ៊ី-ម៉ាន់នី: ចុច *៨៦៨#   ជ្រើសរើសលេខបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ បញ្ចូលចំនួនលុយ បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់  ចុចលេខ១ដើម្បីបញ្ជាក់។