រ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

តម្លៃសេវារ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

សេវាកម្ម ការ​ផ្តល់​ជូន​ក្នុងតំបន់ តំបន់ឥណ្ឌូចិន** តំបន់ ២ តំបន់ ៣ តំបន់ ៤
ទទួលទូរស័ព្ទ ដុល្លារ/ នាទី ០.១០ ០.០៩ ០.០៩ ០.០៩ ០.១០ ១.៥០ ១.៥០
ហៅទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់ ដុល្លារ/ នាទី ០.១២៥ $0.09 ទៅកាន់ Viettel Vietnam
$0.30 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.09 ទៅកាន់ Mytel Myanmar
$1.00 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.09 ទៅកាន់ Unitel Laos
$0.15 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
១.០០ ១.០០ ១.៥០
ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់កម្ពុជា ដុល្លារ/ នាទី ០.១២៥ $0.09 ទៅកាន់ Metfone
$1.30 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.09 ទៅកាន់ Metfone
$4.00 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.09 ទៅកាន់ Metfone
$0.15 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
២.៥០ ៤.០០ ៤.៥០
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្តរជាតិ ដុល្លារ/ នាទី ០.៥០ ១.៣០ ៥.០០ ១.២០ ៣.០០ ៥.០០ ៥.០០
ហៅទូរស័ព្ទទៅផ្កាយរណប ដុល្លារ/ នាទី ១០.០០ ១០.០០ ១០.០០ ១០.០០ ១០.០០ ១០.០០ ១០.០០
 ផ្ញើសារ SMS ដុល្លារ / សារ SMS ០.១០ $0.02 ទៅកាន់ Metfone, Viettel, Unitel និង Myanmar
$0.20 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.02 ទៅកាន់ Metfone, Viettel, Unitel និង Myanmar
$0.20 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
$0.02 ទៅកាន់ Metfone, Viettel, Unitel និង Myanmar
$0.20 ទៅកាន់បណ្តាញផ្សេងទៀត
០.៥០ ០.៥០ ០.៥០
ទទួលបានសារ SMS ដុល្លារ / សារ SMS ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យGPRS /EGDE/3G/4G ដុល្លារ / MB ០.០៥ ០.០១ ០.០១ ០.០១ ១៧ ១៧ ១៧
បណ្តាប្រទេស ប្រទេសថៃ

ប្រទេសវៀតណាម (ប្រព័ន្ទ Viettel)

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា   (ប្រព័ន្ទMytel) ប្រទេសឡាវ   (ប្រព័ន្ទUnitel) ប្រទេសប៊្រុយណេ, ហុងកុង, ឥណ្ឌូនេស៊ី, កូរ៉េខាងត្បូង, ទីក្រុងម៉ាកាវ, សិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់។

ប្រទេសផ្សេងទៀតនៃតំបន់អាស៊ី, អឺរ៉ុប, ទ្វីបអាហ្រ្វិក

ទ្វីបអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិក

ចំណាំ

I. មិនរាប់បញ្ចូលពន្ធ 10% សម្រាប់ Zone2, Zone3, Zone4 

List Metfone Outbound Roaming Countries
Country

ចំណាំ

  • ការហៅទូរស័ព្ទនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយនាទី (ត្រូវបានគិតចាប់ពីវិនាទីដំបូង) ។
  • ការផ្ញើសារជាអក្សរនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយសារ (១៦០ តួអក្សរ / សារ )
  • ទទួលសារជាអក្សរដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងត្រូវគិតប្រាក់ក្នុង ១០គីឡូបៃ (១០គីឡូបៃ + ១០គីឡូបៃ យើងនឹងគិតប្រាក់ពី ១គីឡូបៃ ដំបូងសម្រាប់ download/upload)
  • សូមហៅមកកាន់ 1777

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មទូរស័ព្ទរ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

សូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងសាខាក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីភ្ជាប់ឬបញ្ឈប់សេវា រ៉ូមីង នេះ 

ចំណាំ

  • សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន (សម្រាប់ការថតចម្លង)
  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្ម Roaming អន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់កក់ (ធានា) យ៉ាងហោចណាស់ ២០០ដុល្លារ (សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារ)
  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្ម Roaming អន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់កក់ (ធានា) យ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ដុល្លារ (សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ, ការហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារ)

របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទសម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនពេលរ៉ូមីងនៅបរទេស

ករណី របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទ
ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមីង [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ សូមចុចសញ្ញា+០០ + ៨៥៥ + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅ ២២៦៦៦៦៦៦ នៅភ្នំពេញ, អ្នកគួរតែចុច +៨៥៥២២៦៦៦៦៦៦០០៨៥៥២២៦៦៦៦៦៦
ការហៅទៅទូរស័ព្ទចល័តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង សូមចុចសញ្ញា+០០ + ៨៥៥ + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទ ៩៧៦៦៦៦៦៦៦ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង អ្នកគួរតែចុច +៨៥៥៩៧៦៦៦៦៦៦៦ ឬ ០០៨៥៥៩៧៦៦៦៦៦៦៦
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្ដរជាតិ សូមចុច "+" [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
ផ្ញើសារ SMS "+" ឬ ០០ [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ]

 

ចំណាំ: 

  • ដើម្បីទាក់ទងហៅទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន, ហៅទូរស័ព្ទទៅ +៨៥៥៩៧៩០៩៧០៩៧