ការកំសាន្ត

Gacity Game Portal

Gacity Game Portal គឺជាសេវាកម្មហ្គេមដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើទំរង់ជា HTML5 អតិថិជនអាចធ្វើការចូលលេងហ្គេមជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទខុសៗគ្នាដូចជា៖ ប្រភេទសកម្មភាព ផ្សងព្រេង កីឡា ការប្រណាំង ។ល។ ជាពិសេសមានជាមួយនឹងសំនួរខ្លីៗពីហ្គេមដែលអាចអោយអតិថិជនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវចំណេះដឹងកំឡុងពេលសម្រាក និងកម្សាន្តផងដែរ។

 

តម្លៃសេវាកម្ម៖

 • កញ្ជប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ 10 សេន/ថ្ងៃ
 • កញ្ជប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ 30​ សេន/សប្តាហ៍

 

របៀបចុះឈ្មោះភ្ជាប់សេវាកម្ម៖

 • តាមរយៈ SMS៖
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ ផ្ញើពាក្យ GA ទៅ 1570
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្ញើពាក្យ GA1 ទៅ 1570
 • តាមរយៈ Wapsite៖
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ ចូលទៅកាន់ http://gacity.net ចុចលើហ្គេមណាមួយ ចុចលើប៊ូតុង “Daily Package” ចុចលើ “Terms and Conditions” បន្ទាប់មកចុចលើប៉ូតុង ”ACCEPT” រួចចុចប៊ូតុង “SUBMIT” ហើយធ្វើតាមការណែនាំ
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចូលទៅកាន់ http://gacity.net ចុចលើហ្គេមណាមួយ ចុចលើប៊ូតុង “Weekly Package” ចុចលើ “Terms and Conditions” បន្ទាប់មកចុចលើប៉ូតុង ”ACCEPT” រួចចុចប៊ូតុង “SUBMIT” ហើយធ្វើតាមការណែនាំ

 

របៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម៖

 • តាមរយៈ SMS៖
  • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ ផ្ញើពាក្យ OFF GA ទៅកាន់ 1570
  • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្ញើពាក្យ OFF GA1 ទៅកាន់ 1570
 • តាមរយៈ Wabsite៖
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ ចូលទៅកាន់ http://gacity.net ​ហើយចុចលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅស្ដាំដៃខាងលើ ចុចលើប៊ូតុង “Cancel Service” ចុចលើ “Terms and Conditions” បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង “ACCEPT” រួចចុចប៊ូតុង ”SUBMIT” ហើយធ្វើតាមការណែនាំ
 • កញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចូលទៅកាន់ http://gacity.net ​ហើយចុចលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅស្ដាំដៃខាងលើ ចុចលើប៊ូតុង “Cancel Service” ចុចលើ “Terms and Conditions” បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង “ACCEPT” រួចចុចប៊ូតុង ”SUBMIT” ហើយធ្វើតាមការណែនាំ

 

របៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្ម៖

 • អតិថិជនចូលទៅកាន់ http://gacity.net រួចចុចលើប្រភេទហ្គេមណាមួយដើម្បីលេង

ការណែនាំ៖ ផ្ញើរ H ឬ HELP ទៅកាន់លេខ 1570

 

លក្ខខណ្ឌ៖

 • សេវាកម្មនេះមានសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន (prepaid) និងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ (postpaid)។
 • តម្លៃសេវាកម្មនេះត្រូវកាត់ចេញពីសមតុល្យរបស់គណនីគោល។
 • សេវាកម្មនេះត្រូវបានបន្ដដោយស្វ័យប្រវត្ដិ។