ព័ត៌មានបន្ថែម

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន

សេវាកម្មបណ្ណាល័យព័ត៌មាន 595 គឺជាសេវាកម្មដែលអតិថិជនមិត្តហ្វូនទាំងអស់រូមទាំងអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទ​​ លើតុនិងអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទដៃអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងសេវាកម្មថ្មីរបស់មិត្តហ្វូនជាមួយនិងសេវាកម្មបណ្ណាល័យព័ត៌មានលោកអ្នកនិងទទួលបានព័ត៌មានស្តីអំពី​អាត្រាប្តូរប្រាក់ តំលៃទិញលក់មាស តំលៃទូរស័ព្ទ តំលៃទំនិញនានា​ នៅលើទីផ្សារ ដំណឹងព្យាករណ៏អាកាសធាតុ​ ​ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃ រឿងកំប្លែង ព័ត៌មានថ្មីៗ សុខភាពចំណីអាហារ សុខភាពទូទៅ រួមទាំង​​ សេវាកម្មកាត់សុបិន្ត។ លោកអ្នកនិងទទួលបានសារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ។

 

តម្លៃ​សេវាកម្ម

 • 2សេន/ថ្ងៃ (អត្រាប្តូរប្រាក់ ព័ត៌មានថ្មីៗ តំលៃទិញលក់មាស តំលៃទូរស័ព្ទ តំលៃទំនិញ ព្យាករណ៏អាកាសធាតុ​ ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស លទ្ធផលបាល់ទាត់ រឿងកំប្លែង)
 • 5សេន/ថ្ងៃ (សុខភាពចំណីអាហារ សុខភាពទូទៅ​​​ សេវាកម្មកាត់សុបិន្ត)
 • 10សេន/សប្តាហ៍ (ថ្ងៃល្អ)
 • 20សេន/សប្តាហ៍ (ដំបូន្មានស្នេហា)

 

​របៀប​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​

ការ​ចុះឈ្មោះ​សេវាកម្ម​

 • សេវាកម្ម អាត្រាប្តូរប្រាក់ សរសេរអក្សរ USD ផ្ញើរទៅកាន់ 595  ឫ ចុចសញ្ញា *595*1#
 • សេវាកម្ម តំលៃទិញលក់មាស សរសេរអក្សរ GOLD ផ្ញើរមកកាន់ 595 ឬចុចសញ្ញា *595*2# 
 • សេវាកម្ម ព័ត៌មានថ្មីៗ សរសេរអក្សរ NEWS ផ្ញើរមកកាន់ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*3#
 • សេវាកម្ម ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ សរសេរអក្សរ WT [លេខកូដខេត្ត] ផ្ញើរមកកាន់ 595។
 • សេវាកម្ម រឿងកំប្លែងសរសេរអក្សរ JOKE ផ្ញើរមកកាន់ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*4# 
 • សេវាកម្ម តំលៃទំនិញ សរសេរអក្សរ G ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*5#
 • សេវាកម្ម រៀនភាសាអង់គ្លេស សរសេរអក្សរ W ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*6#
 • សេវាកម្ម តំលៃទូរស័ព្ទ សរសេរអក្សរ P ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*7#
 • សេវាកម្ម លទ្ធផលបាល់ទាត់ សរសេរអក្សរ S ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*8#
 • សេវាកម្ម សុខភាពចំណីអាហារ សរសេរអក្សរ T ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*9#
 • សេវាកម្ម កាត់សុបិន្ត(អង់គ្លេស) សរសេរអក្សរ DE ផើ្ញរមកលេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*10#
 • សេវាកម្ម កាត់សុបិន្ត (ខ្មែរ)   សរសេរអក្សរ DK ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*11#
 • សេវាកម្ម សុខភាពទូទៅ សរសេរអក្សរ HT ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម ថ្ងៃល្អ សសេរអក្សរ GD ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595 ឫចុចសញ្ញា *595*12#

 

​ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្ម៖ វាយ OFF ផ្ញើទៅកាន់ 595 ឬ

 • សេវាកម្ម អាត្រាប្តូរប្រាក់ សរសេរអក្សរ OFF USD ផ្ញើរទៅកាន់ 595
 • សេវាកម្ម តំលៃទិញលក់មាស សរសេរអក្សរ OFF GOLD ផ្ញើរមកកាន់ 595
 • សេវាកម្ម ព័ត៌មានថ្មីៗ សរសេរអក្សរ OFF NEWS ផ្ញើរមកកាន់ 595
 • សេវាកម្ម ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ សរសេរអក្សរ OFF WT ផ្ញើរមកកាន់ 595។
 • សេវាកម្ម រឿងកំប្លែងសរសេរអក្សរ OFF JOKE ផ្ញើរមកកាន់ 595
 • សេវាកម្ម តំលៃទំនិញ សរសេរអក្សរ OFF G ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម រៀនភាសាអង់គ្លេស សរសេរអក្សរ OFF W ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម តំលៃទូរស័ព្ទ សរសេរអក្សរ OFF P ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម លទ្ធផលបាល់ទាត់ សរសេរអក្សរ OFF S ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម សុខភាពចំណីអាហារ សរសេរអក្សរ OFF T ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម កាត់សុបិន្ត(អង់គ្លេស) សរសេរអក្សរ OFF DE ផើ្ញរមកលេខ 595
 • សេវាកម្ម កាត់សុបិន្ត (ខ្មែរ)   សរសេរអក្សរ OFF DK ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម សុខភាពទូទៅ សរសេរអក្សរ OFF HT ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595
 • សេវាកម្ម ថ្ងៃល្អ សសេរអក្សរ OFF GD ផើ្ញរមកកាន់លេខ 595

 

លក្ខណៈ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​សេវាកម្ម​៖

 • ​សំរាប់អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ជា​មុន​ អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ប្រចាំខែ និង​ប្រើប្រាស់ 3G/4G​​ & Wifi
 • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល
 • សេវាកម្មនឹងធ្វើការកាត់ទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ