ព័ត៌មានបន្ថែម

ព័ត៌មានបន្ថែម


Horasas គឺជាសេវាកម្មដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អោយលោកអ្នក អាចស្តាប់ជោគវាសនារបស់អ្នក ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការងារ និង ជីវិតស្នេហា។ ដោយមានជម្រើសផ្សេងគ្នាជាច្រើនដូចជា ការទស្សទាយឆ្នាំទាំង១២ ការងារនិងអាជីព សេចក្តីស្នេហា ការទស្សន៍ទាយតាមលេខទូរស័ព្ទ និង តាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត Horasasនឹងបង្ហាញអ្នកពី របៀបដើម្បីទទួលបាននូវសុភមង្គល, ជៀសផុតពីការរងទុក្ខវេទនាផ្សេងៗ។

 

របៀបភ្ជាប់៖

តាមរយៈការផ្ញើសារ:
▪ សរសេរពាក្យ ON ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1552 ដើម្បីចុះឈ្មោះកញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ
▪ សរសេរពាក្យ ON1 ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1552 ដើម្បីចុះឈ្មោះកញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍

តាមរយៈ IVR
ទូរស័ព្ទមកលេខ 1552

▪ ចុចលេខ 1 ដើម្បីចុះឈ្មោះកញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ

▪ ចុចលេខ 2 ដើម្បីចុះឈ្មោះកញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍

 

តាមរយៈ Wabsite
▪ សូមចូលទៅកាន់: http://horasas.com និងជ្រើសប៊ូតុងចុះឈ្មោះ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប៊ូតុងចុះឈ្មោះប្រចាំងថ្ងៃ ឬ ប្រចាំសប្តាហ៍ ហើយធ្វើតាមការណែនាំ។

 

របៀបផ្ដាច់៖

▪ សសេរអក្សរ OFF ​រួចផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1552

 

របៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មៈ

▪ សូមចុចលេខ 1 ដើម្បីស្តាប់ជោគជតារាសីតាមប្រភេទសត្វតំណាងឆ្នាំកំណើត
▪ សូមចុចលេខ 2 ដើម្បីស្តាប់ការទស្សន៍ពីអាជីវកម្ម និងការងារប្រចាំថ្ងៃ
▪ សូមចុចលេខ 3 ដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីគូរស្រករ
▪ សូមចុចលេខ 4 ដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក
▪ សូមចុចលេខ 5 ដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីខ្លួនអ្នក តាមរាសីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
▪ សូមចុចលេខ​ 6​ ដើម្បីស្តាប់រឿងរ៉ាវនៃវិញ្ញាណ​
▪ សូមចុចលេខ​ 7 ដើម្បីស្តាប់ពុទ្ធឱវាទ និងទស្សនៈវិជ្ជាល្បីៗអំពីជីវិត
▪ សូមចុចលេខ​ 0 ដើម្បីស្តាប់ពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
▪ សូមចុចសញ្ញា * ដើម្បីស្តាប់ម្តងទៀត

 

តំលៃសេវាកម្ម៖

▪ កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: 5 សេនក្នុងមួយថ្ងៃ
▪ កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍: 20 សេន / សប្តាហ៍