សេវាកម្មសាជីវកម្ម

សេវាកម្មសាជីវកម្ម

 

Imuzik គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទភ្លេងលំនាំដើមរបស់អ្នក ពីសម្លេង (ទូត ទូត...) ជាមួយនឹងសម្លេងរីករាយ ឬកំប្លែងជាច្រើនទៀត។ អ្នក​ហៅ​ទូរសព្ទ​នឹង​ឮ​បទ​ចម្រៀង​នោះ​នៅអំឡុងពេល​រង់​ចាំ​​ការលើកទូរស័ព្ទ។​


តម្លៃសេវាកម្ម៖
• កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ 1 សេន/ថ្ងៃ
• កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ 10 សេន/7 ថ្ងៃ។
• កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ៣០សេន/៣០ថ្ងៃ
• ថ្លៃហៅទូរសព្ទ៖ 1.5 សេន/នាទី


របៀបចុះឈ្មោះ៖
➢ តាមរយៈសារ SMS
• កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ផ្ញើ ON2 ទៅលេខ 1513
• កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្ញើ ON7 ទៅលេខ 1513
• កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ផ្ញើ ON ទៅលេខ 1513


➢ តាមរយៈUSSD៖
• កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *1513*2# (10សេន/7 ថ្ងៃ)
• កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *1513*1# (30សេន/30 ថ្ងៃ)
• ទាញយកបទចម្រៀង៖ ចុច *1513*លេខកូដបទចម្រៀង#


➢ តាមរយៈIVR៖
• កញ្ចប់ធម្មតា៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1513 រួចចុចលេខ 1

 

របៀបផ្ដាច់៖
• តាមរយៈសារ SMS៖ ផ្ញើ OFF ទៅលេខ 1513
• តាមរយៈ USSD៖ ចុច *1513*0#


របៀបប្រើប្រាស់៖
• អតិថិជនចុចលេខ 1513 ស្តាប់ និងធ្វើតាមការណែនាំ បន្ទាប់មកចុច * ដើម្បីទាញយកបទចម្រៀង
• ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មាននៃបទចម្រៀង៖
- ផ្ញើ NAME [Song Name] ទៅលេខ 1513
- ផ្ញើ CODE [Song code] ទៅលេខ 1513
• កំណត់លំនាំដើមនៃបទចម្រៀង៖
- ផ្ញើ DEF [Song code ទៅលេខ 1513
• ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានអំពីលំនាំដើមរបស់បទចម្រៀង៖
- ផ្ញើ DEFAULT ទៅលេខ 1513
• ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានអំពី TOP និងចម្រៀងថ្មី៖
- ផ្ញើ TOP ទៅលេខ 1513
- ផ្ញើ NEW ទៅលេខ 1513
• ដើម្បីចែករំលែកសេវាកម្ម Imuzik ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ/គ្រួសាររបស់អ្នក៖
- ផ្ញើ SHARE [សរុបនៃខែ] [លេខអ្នកទទួល] ទៅលេខ 1513
• ដើម្បីលុប CRBT ចេញពីការកំណត់ (មិនបង្ហាញជាសម្លេងលំនាំដើម)៖
- ផ្ញើ DEL [Song code] ទៅលេខ 1513
• លុបបទចម្រៀងចេញពីអាល់ប៊ុម៖
- ផ្ញើ DELETE [Song code] ទៅលេខ 1513
• ដើម្បីផ្អាក ឬដំណើរការ Imuzik ឡើងវិញ៖
- ផ្ញើ PAUSE ទៅលេខ 1513 ដើម្បីឈប់ប្រើក្នុងរយៈពេលមួយ។
- ផ្ញើ ACT ទៅលេខ 1513 ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មម្តងទៀត


លក្ខខណ្ឌ
• សេវាកម្មនេះមានសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន និងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែដែលសកម្មទាំងអស់។
• ការគិតថ្លៃនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីសមតុល្យមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ
• សេវានេះត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។