សេវាកម្មផ្សេងៗ

សេវាកម្មផ្សេងៗ

សេវាកម្ម i-Share គឺជាសេវាកម្មមួយដែលលោកអ្នកអាចចែករំលែកទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកអោយទៅមិត្តភក្ត និងបងប្អូនរបស់លោកអ្នក សំរាប់តែសេវាកម្មបង់ប្រាក់ជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ 

តម្លៃ​សេវាកម្ម​៖

 • ​ថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការ៖ 15សេន/ មួយដង

របៀប​ប្រើប្រាស់៖

 • របៀបទទូលលេកកូដ៖ ផ្ញើ PIN​ ទៅលេខ 1537 
 • របៀបប្តូរលេខកូដ៖ ផ្ញើ CHANGE [លេខកូដចាស់] [លេខកូដថ្មី] ទៅ 1537

របៀបផ្ញើទឹកប្រាក់៖

ចុច *1537*លេខកូដសំងាត់*លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទូល*ចំនួនទឹកប្រាក់#

ឩទា៖ ដើម្បីផ្ញើប្រាក់1ដុល្លារ ទៅលេខ 0318379955 (លេខដូដ = 789) ចុច *1537*789*0318379955*100#
ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ទេរ

 • តូចបំផុត៖ ចាប់ពី 50 សេន/ប្រតិបត្តិការណ៍
 • ធំបំផុត៖ ចាប់ពី 10 ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការណ៍

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 • ការផ្ទេរអតិថិជន (អ្នកផ្ញើ) ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលសុពលភាព (សកម្ម ២ វិធី) នៅពេលផ្ទេរប្រាក់ហើយមានសកម្មភាពចាប់ពី 180ថ្ងៃ ឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃបើកដំណើរការ។
 • អតិថិជនដែលបានផ្ទេរ (អ្នកទទួល) អាចសកម្ម 1 ផ្លូវឬ 2 វិធី
 • អតិថិជនម្នាក់អាចផ្ញើនិងទទួល I-Share បានច្រើនដង
 • ការផ្ទេរអតិថិជន (អ្នកផ្ញើ) និងអតិថិជនផ្ទេរ (អ្នកទទួល) នឹងមិនត្រូវបានដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនណាមួយឡើយ។
 • អតិថិជនអាចផ្ទេរសមតុល្យទៅអ្នកផ្សេងច្រើនបំផុត 10 ដុល្លារ/ដង នឹង 5 ដង/ថ្ងៃ

ការប្រើពេលវេលាសំរាប់ផ្ទេរអតិថិជននិងអ្នកទទួល

 • ការផ្ទេរអតិថិជន (អ្នកផ្ញើ) មិនដកសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្ងៃនៅពេលពួកគេផ្ទេរសមតុល្យរបស់ខ្លួនទៅអតិថិជនផ្សេងទៀត
 • អតិថិជន (អ្នកទទួលការផ្ទេរប្រាក់) នឹងតែជាអតិថិជនដែលមាន ដំណើរការ 02 (ពីរ)ផ្លូវ ។