អ៊ិចឆេងផ្លឹស

 

អ៊ិចឆេងផ្លឹស ជាកញ្ចប់សេវាកម្មថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍របស់មិត្តហ្វូន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនចំណាយត្រឹមតែ 1 ដុល្លារ/សប្តាហ៍ ដោយអតិថិជននឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 3.9GB, 399 នាទីដើម្បីហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ និង 399សារក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរ។ (សុពលភាពគម្រោង: 7 ថ្ងៃ)

 

ឈ្មោះគម្រោង តម្លៃ

អត្ថប្រយោជន៍

សុពលភាព

របៀបភ្ជាប់ ផ្សេងៗ

អ៊ិចឆេងផ្លឹស

$1 អ៊ីនធឺណិត 3.9GB + 399 នាទីសម្រាប់ហៅក្នុងប្រព័ន្ធ + 399 សារក្នុងប្រព័ន្ធ 7 ថ្ងៃ *1535*100# មិនភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
$1 7 ថ្ងៃ *1535*100*1# ភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

 

  • ដើម្បីពិនិត្យព័ត៌មានគម្រោង សូមចុច *1535*100*097#
  • ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច *1535*100*0#