បង់ប្រាក់ជាមុន

យក្ស

គម្រោងយក្សគឺជាគម្រោងដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់អតថិជនដែលពេញនិយម 

ចូលចិត្តប្រើអ៊ីនធើណិតច្រើនជាមួយគម្រោងនេះអតិថិជនអាចទទួលបានបន្ថែមរហូតដល់៣ដង។ សម្រាប់ការបញ្ចូលលុយលើទី១និងទី២នឹងទទួលលុយបន្ថែម៦០០%សម្រាប់​ការបញ្ចូ​លុយ​លើកទី៣​នឹង​ទទួលលុយបន្ថែម១០០០% រាល់ពេលបញ្ចូល។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង យក្ស​​​​ ចុច *១១៥*៣#

លុយបន្ថែម លើកទី១ / លើកទី២ លើកទី៣
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ ២00%  ៤00%
ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ១00%  ២00%
អ៊ីនធើណិត ៣00%  ៤00%
សរុបបន្ថែម ៦00% ១000%

អត្រាតម្លៃ:

 

  ម៉ោងហៅចេញទាប ម៉ោងហៅចេញខ្ពស់
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ

៥សេន/នាទី

(០០:០០-០៥:៥៩)

៧សេន/នាទី

(០៦:០០-២៣:៥៩)

ហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ

៨សេន/នាទី

(០០:០០-១១:៥៩)

៩សេន/នាទី 

(១២:០០-២៣:៥៩)

ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ២.៥សេន/សារ
 ផ្ញើសារក្រៅប្រព័ន្ធ ៤សេន/សារ
ផ្ញើសារក្រៅប្រទេស ១០សេន/សារ

 

ប្តូរលុយ:

 

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់៣០ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ! លុយ១ដុល្លារ ប្តូរបាន៣០ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធនិង លេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

 

លុយគណនី

គោល
លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ សុពលភាព
ប្តូរខ្លួនឯង ប្តូរអោយអ្នកដទៃ*
១0 សេន ១ ដុល្លារ *១៦៧*១០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០# ១ថ្ងៃ
២0 សេន ៣ ដុល្លារ *១៦៧*២០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០# ២ថ្ងៃ
៥០ សេន ៩ ដុល្លារ *១៦៧*៥០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*៥០# ៦ថ្ងៃ
១ ដុល្លារ ៣០ ដុល្លារ *១៦៧*១០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០០# ១២ថ្ងៃ
២ ដុល្លារ ៦០ ដុល្លារ *១៦៧*២០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០០# ២៤ថ្ងៃ
 

ឧទាហរណ៍:

  • ប្តូរលុយ ១ដុល្លារ = ៣០ដុល្លារ = ៦00 នាទី (១០ម៉ោង) = ១៥00MB
  • ប្តូរលុយ ២ដុល្លារ = ៦០ដុល្លារ = ១២០០នាទី (២០ម៉ោង) = ៣000MB

សំគាល់:

  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ:

 

  • លុយបន្ថែមប្រើបា្រស់មិនអស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយ ហើយវាអាស្រ័យលើសុពលភាព​ចំនួន​លុយ​បាន​បញ្ចូល​។
  • ពេលអ្នកប្តូរគម្រោងYAK ទៅគម្រោងផ្សេងទៀត​ ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ប្តូរ​ទៅគម្រោង​ណាមួយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​កាត់​​ថ្លៃសេវា​​សម្រាប់ការប្តូរលើកទី២​នឹងត្រូវបានកាត់ចំនួន​៣០សេន/ដងសម្រាប់​​លុយដែលនៅ​ក្នុង​គណនី​គោល​​​​​ត្រូវបានរក្សាទុក ​ចំណែកលុយនៅ​ក្នុងគណនីបន្ថែម​ត្រូវបាន​កាត់​ទាំង​អស់។